วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทต.มะเขือแจ้จัดอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 2555

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดการอบรม“การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานศึกษาในตำบลมะเขือแจ้ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง และโรงเรียนบ้านเหมืองกวัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ
มีความรู้ ความเข้าใจและ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งเทศบาลได้มีโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งสองด้านควบคู่กันไป


นายวัฒนา เปิดเผยว่า “ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ในสวนเกษตรพอเพียง โครงการทอดผ้าป่าขยะทองคำ กิจกรรมตลาดนัดทางวิชาการ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดทำรายงาน/โครงการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการรู้จักพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีคุณธรรม ใช้จ่ายเหมาะสมกับฐานะของตนเอง และดำเนินชีวิตตามแนววิถีไทยในสังคมได้ต่อไป

คณิตพงษ์ นาคกระแสร์ จพง.ปชส./ข่าว

เครือข่าย อิน ลำพูน ดอทคอม